Proszę czekać, trwa przesyłanie danych...

Regulamin

„Owocne wybory z Mieszanką Krakowską” (dalej „Regulamin”)

I. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Owocne wybory z Mieszanką Krakowską” dalej [Konkurs] jest Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014525, NIP: 676-007-68-68, REGON: 350035154, dalej [Organizator].
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu.
 3. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej: "Regulaminem", oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów prawa.
 4. Regulamin obejmuje i stosuje się do Konkursu odbywającego się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 12.09.2017r. do dnia 14.10.2017r.
 5. Konkurs podzielony jest na etapy zwane pojedynkami.
   5.1.Pojedynek 1 trwa od 12.09.17 do 15.09.17
   5.2. Pojedynek 2 trwa od 16.09.17 do 19.09.17
   5.3. Pojedynek 3 trwa od 20.09.17 do 23.09.17
   5.4. Pojedynek 4 trwa od 24.09.17 do 27.09.17
   5.6. Pojedynek 5 zwany półfinałem I trwa od 28.09.17 do 2.10.17
   5.7. Pojedynek 6 zwany półfinałem II trwa od 3.10.17 do 7.10.17
   5.8. Pojedynek 7 zwany finałem trwa od 8.10.17 do 14.10.17
 6. Konkurs ogłaszany jest i urządzany poprzez stronę internetową: www.mieszankakrakowska.pl (dalej: Strona lub Strona konkursowa). W Konkursie można wziąć udział za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na Stronie. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko i adres email.
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
 8. Celem Konkursu jest promowanie słodyczy Mieszanka Krakowska i nagradzanie osób, które najlepiej wykonały zadanie konkursowe, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Produkty biorące udział w konkursie to galaretki Mieszanka Krakowska i Mieszanka Krakowska Nowe Smaki dostępne w sprzedaży w formach podania: luzowej (galaretki w owijkach), torebki 280g, torebki 150g, torebki 1000g, kuferki 2,8 kg, pudełko 800g .

II. Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:
  1. ukończyły 18 rok życia. Osoby, które ukończyły 13 rok życia, a nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą przedstawicieli ustawowych,
  2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; a osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie jedynie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, lub opiekunów prawnych,
  3. posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. zaakceptowały niniejszy Regulamin,
  zwane dalej jako [Uczestnik].
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, jak również członkowie najbliższej rodziny tych osób tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. W okresie trwania konkursu dana osoba może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy. Uczestnik może otrzymać za udział w Konkursie nie więcej niż jedną nagrodę w danym „pojedynku”. Zasada ta nie dotyczy nagrody głównej w „pojedynku”, którą dany Uczestnik może zdobyć tylko jeden raz biorąc pod uwagę wszystkie „pojedynki” (jeden raz przez cały czas trwania konkursu).

III. Udział w Konkursie.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego poprzez spełnienie łącznie poniższych warunków:
  1. wejście na Stronę i dokonanie wyboru danego smaku biorącego udział w danym pojedynku za pomocą dostępnej na stronie aplikacji. Wypełnienie ankiety i oddanie głosu,
  2. za pomocą formularza zgłoszeniowego dodanie zdjęcia (dalej jako „Zdjęcie”), które będzie ukazywać "Owocne wybory z Mieszanką Krakowską” – rozumiany jako wspólnie spędzony czas w gronie rodzinnym. Elementem obowiązkowym na zdjęciu ukazującym „Owocne wybory z Mieszanką Krakowską ” jest zaprezentowanie produktu Mieszanki Krakowskiej lub Mieszanki Krakowskiej Nowe Smaki. Zdjęcie może mieć formę obrazu, format jpg, jpeg, png, rozmiar nieprzekraczający 1 MB,
  3. zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i zaakceptowanie w trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego zgód oraz oświadczeń znajdujących się pod formularzem o treści :
   1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych – Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014525, NIP: 676-007-68-68, REGON: 350035154  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 t.j.) dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu „Owocne wybory z Mieszanką Krakowską”. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania nagrody w Konkursie, jak również że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
   2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych – Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014525, NIP: 676-007-68-68, REGON: 350035154 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 t.j.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
   3. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu „Owocne wybory z Mieszanką Krakowską” i w pełni akceptuję jego treść.
 2. Wykonanie łącznie powyższych kroków Zadania Konkursowego będzie równoznaczne z dokonaniem Zgłoszenia Konkursowego.
 3. Przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie Konkursowe lub jego część może zostać opublikowane przez Organizatora na Stronie, na portalu Facebook Organizatora lub w innych środkach masowego przekazu, wraz z imieniem Uczestnika i pierwszą literą jego nazwiska.
 4. Po akceptacji Zdjęcia przez Moderatora, nastąpi jego publikacja w galerii na Stronie. Zdjęcie jest oznaczane imieniem Uczestnika i pierwszą literą jego nazwiska.
 5. Przystępując do Konkursu Uczestnicy udzielają Organizatorowi Konkursu nieodwołalne i bezwarunkowe prawo do tego, aby zdjęcia mogły być zamieszczane i rozpowszechniane i dalej udostępniane na portalu Facebook i innych stronach internetowych.
 6. Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę Konkursową oświadcza, że:
  1. przesłane przez niego Prace Konkursowe nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego itp.), a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na ich publikację zgodnie z zasadami Konkursu, w tym korzystania z wizerunku osób znajdujących się w Pracy Konkursowej,
  2. wyraża zgodę na nieodpłatne publiczne udostępnianie prac Konkursowych na stronie , na portalu Facebook Organizatora lub w innych środkach masowego przekazu, wraz z imieniem Uczestnika i pierwszą literą jego nazwiska.
 7. Zdjęcie musi spełniać określone poniżej następujące standardy:
  1. zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Zdjęć zawierających treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne,
  2. zdjęcie nie może zawierać żadnych treści stanowiących negatywne opinie dotyczące Organizatora, Wawel, produktów lub marek Wawel ani żadnych innych treści przedstawiających Organizatora, Wawel, produkty lub marki Wawel w negatywny sposób,
  3. zdjęcie nie może zawierać zastrzeżonych nazw produktów (marek) oraz znaków towarowych innych niż przysługujące Wawel.
 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do standardów określonych powyżej lub w zakresie innych zasad lub warunków Regulaminu oraz danego Konkursu, Uczestnik może przesłać e-mail korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie konkursowej, a Organizator odpowie na te pytania.
 9. Każdy Uczestnik może dodać nieograniczoną liczbę Zdjęć w czasie trwania danego „pojedynku”, jednak może wygrać tylko jedną Nagrodę w czasie trwania danego „pojedynku”. Zasada ta nie dotyczy Nagrody Głównej, która może być wygrana przez danego Uczestnika tylko raz w ciągu trwania całego konkursu.
 10. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przesłane przez niego Zdjęcie jest wynikiem jego osobistej twórczości i że nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich.
 11. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do Zdjęcia, które dodaje, wraz ze zgłoszeniem do Konkursu, a prawa do Zdjęcia nie są obciążone na rzecz osób trzecich.
 12. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 13. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie zgłoszenia, które nie spełniają standardów określonych w Regulaminie.

IV. Przyznanie Nagród w Konkursie.

 1. Spośród nadesłanych zgłoszeń specjalnie powołana Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów nagrody głównej i laureatów dla nagrody za 2 i 3 miejsce w konkursie po zakończeniu danego pojedynku. Konkurs podzielony jest na 7 pojedynków. Pierwsze cztery pojedynki trwają 4 dni do godz. 23.59 dnia ostatniego. Piąty i szósty pojedynek, zwany dalej półfinałem trwa 5 dni do godz.23:59 dnia ostatniego. Siódmy pojedynek zwany dalej finałem trwa 7 dni do godz. 23:59 dnia ostatniego.
 2. Prace zgłoszone w jednym pojedynku nie biorą udziału w wyborze w następnych pojedynkach bez względu na otrzymanie lub nieotrzymanie nagrody.
 3. Nie można zgłosić ponownie tej samej pracy konkursowej w tym samym jak i w kolejnych „pojedynkach”.
 4. Wybierając prace konkursowe, Komisja dokonuje wyboru według własnej subiektywnej oceny zgodnie z art. 921 § 2 K.c., biorąc pod uwagę oryginalność ujęcia, kreatywność i sposób wykonania.
 5. Laureaci zostaną ogłoszeni w terminie do 5 dni od dnia zakończenia danego pojedynku na stronie konkursowej w zakładce „Zwycięzcy”.
 6. Zwycięzcy nagród 2 i 3 stopnia zostaną poinformowani o tym fakcie droga elektroniczną wraz z prośbą o wypełnienie formularza kontaktowego, w którym zostaną poproszeni o podanie adresu zamieszkania oraz numeru telefonu, niezbędnych do wysyłki nagród.
 7. Zwycięzcy nagrody 1 stopnia zostaną poinformowani o tym fakcie drogą elektroniczną wraz z prośbą o wypełnienie formularza kontaktowego, w którym zostaną poproszeni o podanie adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami nagrody głównej telefonicznie celem ustalenia szczegółów realizacji nagrody.
 8. W przypadku, gdy po upływie 3 (trzech) dni od dnia wysłania do laureata informacji o uzyskaniu nagrody wraz z prośbą o podanie danych , o których mowa w pkt IV ust 6 i 7, laureat nie udzieli odpowiedzi lub odmówi przyjęcia nagrody, laureat ten traci prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 9. Nagrody 2 i 3 stopnia zostaną wysłane pocztą kurierską przez Organizatora na adres wskazany w formularzu kontaktowym.
 10. Zwycięzcy nagród 2 i 3 stopnia traci prawo do nagrody, która nie zostanie przez niego odebrana w terminie awizacji. Nagrody nie wydane pozostają własnością Organizatora.
 11. Nagroda główna nie obejmuje kosztów dojazdu.
 12. Wydanie nagrody 2 i 3 stopnia nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty przesłania przez laureata danych e-mail, wskazanych w ust. 6 powyżej.
 13. Organizator podejmie trzy próby kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą Nagrody Głównej. W przypadku braku nawiązania kontaktu Komisja Konkursowa wybierze ponownie Zwycięzcę.
 14. W przypadku, gdy liczba nagród jest większa niż liczba zgłoszeń, niewykorzystane nagrody pozostają w dyspozycji fundatora.

V. Nagrody.

 1. Zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane Nagrody:
  1. 7 x nagroda główna - Magiczny Weekend w Krakowie dla rodziny (1 nagroda na 1 pojedynek) o łącznej wartości 4 000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych ) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 444 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych),
  2. 77 x nagroda za zajęcie II miejsca – zestaw rodzinnych puf (11 nagród na każdy pojedynek) o łącznej wartości 182 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt dwa złote) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych),
  3. 777 x nagroda za zajęcie III miejsca - Zapas Mieszanki Krakowskiej (111 nagród na każdy pojedynek) o łącznej wartości 172,20 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia gorszy) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 19 zł (słownie: dziewiętnaście złotych),
 2. W każdym pojedynku do wygrania jest 1 nagroda główna, 11 nagród za zajęcie II miejsca (zwane nagrodami 2 stopnia), i 111 nagród za zajęcie III miejsca w konkursie (zwane dalej nagrodami 3 stopnia).
 3. W skład nagrody głównej wchodzą 2 noclegi w hotelu 3-gwiazdkowym dla dwóch osób dorosłych i ich dzieci, całodzienne wyżywienie i atrakcje.
  1. Jako atrakcje zaplanowane jest zwiedzanie miasta Krakowa, Zamku Królewskiego na Wawelu i pobyt w termach w Bukowinie Tatrzańskiej. W przypadku braku możliwości realizacji atrakcji wynikających z okoliczności niezależnych od Organizatora, dana atrakcja zostanie zastąpiona inną, równoważną atrakcją.
 4. Zwycięzca ma możliwość wybrania jednego spośród dwóch podanych terminów realizacji nagrody głównej. O wyborze terminu Zwycięzca nagrody głównej powiadamia Organizatora w ciągu 3 (trzech) dni od dnia wysłania do niego informacji o wygranej.
 5. Pierwszym terminem realizacji nagrody głównej jest 3.11.-5.11.17, drugim terminem realizacji nagrody głównej jest 24.11.-26.11.17.
 6. Poza wyborem terminu Zwycięzca nie może zastrzec żadnych warunków szczególnych nagrody.
 7. Laureat Nagrody nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 8. Na podstawie art. 30 ust.1 pkt. 2. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2012.361 tj. z późn. zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.
 9. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt. a) , b) i c) powyżej, nie zostanie wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

VI. Prawa autorskie.

 1. Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Laureat przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy Konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w dniu przeniesienia autorskich praw majątkowych polach eksploatacji, a w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zdjęcia – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcia utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt a powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Zdjęcia nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie Zdjęcia lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych przez Laureatów Konkursu Zdjęć dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację przesłanych Zdjęć nadesłanych w związku z Konkursem, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych Zdjęć w zakresie wskazanym powyżej.
 3. Laureat oświadcza, że posiada (lub będzie posiadał najpóźniej w chwili wzięcia udziału w Konkursie) nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej i jej elementów i gwarantuje, że nikt nie podniesie przeciwko Organizatorowi żadnych skutecznych roszczeń o ochronę praw autorskich. W przypadku, gdyby takie roszczenia zgłoszono, Laureat zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich przez spełnienie należnych wierzycielowi świadczeń, w szczególności Laureat zobowiązuje się przejąć i zaspokoić roszczenia, a gdyby okazało się to niemożliwe, zobowiązuje się naprawić poniesioną przez Organizatora z tego tytułu szkodę w pełnym zakresie. Ponadto Laureat zobowiązuje się zastąpić Organizatora we wszystkich postępowaniach sądowych lub pozasądowych w powyższym zakresie lub zwrócić Organizatorowi poniesione przez Organizatora uzasadnione koszty i opłaty na poczet postępowań, w tym koszty obsługi prawnej i koszty zastępstwa procesowego. Organizatorowi przysługiwać będzie prawo do zmian i opracowań utworu lub jego tłumaczenia na dowolny język obcy. Z powyższego tytułu Laureatowi nie będzie przysługiwało jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie poza prawem do Nagrody na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Laureat zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do Pracy Konkursowej i upoważnia jednocześnie Organizatora do wykonywania takich autorskich praw osobistych jego imieniem.
 5. Laureaci nagrodzonych Prac Konkursowych udzielają Organizatorowi zgody na:
  1. modyfikowanie utworu w tym m.in. do dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, zmian i adaptacji utworu oraz jego pojedynczych fragmentów, łączenia utworu z innym utworem bez nadzoru autorskiego, a także
  2. swobodne korzystanie z utworu oraz jego pojedynczych elementów, jak również swobodne korzystanie z modyfikacji utworu i jego elementów bez nadzoru autorskiego, w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów, pod dowolną marką wybraną przez Organizatora, na terytorium Polski i za granicą,
  3. anonimowe rozpowszechnianie nagrodzonego Utworu,
 6. Laureat przenosi na Organizatora prawo do wyłącznego udzielania zgody na wykonanie autorskich praw zależnych.

VII. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu.

 1. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa Komisja powołana przez Organizatora na czas obowiązywania niniejszego Regulaminu, składająca się z minimum 3 (trzech) osób. W przypadku niespełnienia wymogów uczestnictwa określonych w Regulaminie lub jeżeli Zdjęcie nie spełnia wymaganych standardów określonych w Regulaminie, lub w przypadku innego rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Komisja decyduje o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w Konkursie, a Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody.

VIII. Reklamacje.

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu. Możliwość zgłoszenia reklamacji nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.
 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym z dopiskiem „Owocne wybory z Mieszanką Krakowską” na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub przesłana e-mailem na adres: [konkurs@mieszankakrakowska.pl]. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja określała imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres podany w reklamacji.

IX. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Laureatów i Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Laureatów Konkursu i od Uczestników następujące ich dane osobowe w celu wydania nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, które podawane będą dobrowolnie przez Laureatów i Uczestników Konkursu.
 3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016.922 tj. Laureaci i Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Laureatów Konkursu i Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymania nagród. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

X. Postanowienia końcowe.

 1. W okresie, o którym mowa w pkt I.5 niniejszego Regulaminu jest on dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej mieszankakrakowska.pl.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Nazwy Tytułów Regulaminu mają charakter informacyjny.
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.


  Pobierz Regulaminem konkursu „Owocne wybory z Mieszanką Krakowską”.

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu, dowiedz się więcej.
Sprawdź także naszą polityke prywatności.
Zamknij